توضیحات کامل :

کاربرد و فواید الیاف با استفاده از ژیوگریدها و فواید و کاربرد ژیوگریدها

 

توضیخ کوتاه:

استفاده از الياف  در آسفالت هزينه اقتصادي كمتري خواهد داشت،و با توجه به نياز كشور در زمينه هاي راه و باندهاي فرودگاه ،استفاده از آسفالت هاي اليافي و ايجاد كارخانه هاي توليد آسفالتهاي اليافي پيش ساخته كمك شاياني هم در اقتصاد كشور و هم زمينه هاي ايجاد اشتغال را فراهم خواهد كرد. اين در شرايطي است كه الياف در داخل كشور توليد شود .

در ضمن استفاده از الياف در آسفالت باعث افزايش عمر مفيد ودوام آسفالت و خاكريز در مقابل عوامل محيطي و بار گذاري مي شود ،كه در زمان طولاني اين باعث صرف هزينه كمتري خواهد شد.

 

فهرست:

مقدمه

انواع ترک ها در اسفالت
مواد افزودنی و تاثیر آن در اسفالت
تقسیم بندی مواد افزودنی
اسفالت الیافی
مزایای اسفالت الیافی
کاربردهای اسفالت الیافی
الیاف فولادی
انواع مقاومت
ژیو گریدها
فواید و کاربرد ژیو گریدها
نتیجه گیری
منابع
 
مقدمه:

امروزه راه يكي از عوامل مهم در ارتباط و انتقال مسافران و بارها مي‌باشد و از  عوامل مهم روز است كه بحث هاي بسياري دارد و كنفرانسهاي مختلفي در رابطه با آن برگزار مي شود.

در راه هاي با آمد وشد زياد ،در رويه راه از مصالح قيري يا سيماني استفاده مي شود .كه در اثر اعمال بار اين نوع رويه ها دچار تغيير شكلهايي مي شود كه باعث ايجاد تنشهاي كششي افقي در لايه روسازي مي شود كه اگر اين تنشها از ميزان استقامت كششي مصالح بيشتر باشد باعث ايجاد ترك مي گردد.

يكي از روشهاي مهم براي كاهش و كنترل عرض تركهاي حاصل از كشش مستقيم استفاده از الياف است.

 

الیاف در اسفالت