توضیحات کامل :

SCADA هوشمند نامتمركز براي كنترل هوشمند و يكپارچه سازي توليد پراكنده در شبکه توزيع برق

 

اين مقاله، پيشرفت سيستم هاي SCADA در منطقه عملياتي GTEDC را مطرح نمود. كه شامل فلسفه و طرح معماري سطوح متفاوت چشم انداز شبكه هوشمند در GTEDC، برهم كنش هاي آنها، ساختار نرم افزاري SCADA و زيرساختار ارتباطاتي است. سطوح غيرمتمركزسازي از مراكز SCADA شروع مي شود و در برهم كنش هاي كاربر نهايي با شبكه هايي در طول AMIها به انتها مي رسد.

دو سطح اول غيرمتمركز سازي شامل پروژه هاي مقدماتي و پياده سازي شده در مورد SCADA، اتوماسيون و اتصال DG در GTEDC با جزئيات شرح داده شد. سطح آخر كه پياده سازي AMI در بخش مرتبط با مشتري است به صورت برنامه هاي آتي توسعه داده خواهد شد.