توضیحات کامل :

حقوق و دستمزد


- ویژگى‏هاى حقوق و دستمزد
- مراحل طراحى نظام حقوق و دستمزد
روش‏هاى ارزشیابى‏
ارشدیت یا شایستگى؟
- تعیین حقوق پایه
- ارزشیابى (قیمت‏گذارى) مشاغل مدیریتى و حرفه‏اى
- نظریه‏هاى حقوق و دستمزد
1. نظریه عرضه و تقاضا
2. نظریه قدرت پرداخت
3. نظریه كارآیى
4. نظریه هزینه زندگى
5. نظریه مدیریت رحمانى
- نقش كار در نظام معیشت‏محورى حقوق و دست‏مزد
- ملاك تأمین معیشت چیست؟
- معیار ارزشیابى شغل‏
- ادله مشروعیت اجاره (استخدام)