توضیحات کامل :

مبانی نظری معماری جنبش ها و مکاتب و سبک های هنری

 

آدوکیزم Adhocism  


اصطلاحی که چارلز چنکنز تاریخ شناس معماری برای توصیف طرحی که نه حاصل ترکیب راه حل های جدید بلکه حاصل تلفیق و ترکیب عناصر موجود برای دستیابی به نتیجه ای جدید است جعل کرد.عناصر انتخابی ضرورتا نیازی نیست که به همان منظور آدوک طراحی شود.(آدوک به معنای ویژه و بل بداهه است)
 
آرابسک،اسلیمیArabesque


lنقوش گیاهی پیچک وار  و در هم پیچیده که مشخص ترین نقش مایه تزیینی هنر اسلامی است.
lدر اواخر سده های میانه (قرون وسطا) این الگوها و نقوش در اروپا به عنوان ((مغربی))(morasques) رواج یافت
l.اما در سده شانزدهم که اروپا بتدریج به هنر دنیای مسلمانان علاقمند شد واژه آرابسک ظهور یافت.با این حال قدمت این نقوش بسیار کهن تر از دوره اسلامی است،زیرا نمونه هایی از آن را می توان در هنر هلنی و بویژه در هنر آسیای صغیر مشاهده کرد

 


فهرست :
 
آدوکیزم Adhocism
أرابسک،اسلیمیArabesque
اکسپرسیونیسم انتزاعی
Art Decoآرت دكو
آرت نوو
مكتب  اش كن
كلاژ
مكتب باربیزن  (نقاشی مناظر)
باروك
هنر سیاهان یا آفریقا آمریکاییان
کلاسیسیسم
هنر ساختارگر
کوبیسم
اکسپرسیونیسم
فوو یسم
فوتوریسم
ژانر
امپر سیونیسم
هنر تصنعی
نئو کلاسی سیسم
نئو امپر سیونیسم
اپ آرت
پاپ آرت
رئالیسم
روکوکو
سورئالیسم
سمبولیسم