توضیحات کامل :

پاورپوینت گزارش استفاده ازمصالح در ساخت یک ساختمانمراحل ساخت از آغاز تا پایان

1خاک برداری

2قالب بندی

3 آرماتور بندی

4بتن ریزی فنداسیون

5جوشکاری اسکلت

6نصب اسکلت

7نصب سقف ها

8قالب بندی سقف ها

9آرماتوربندی سقف ها

10بتن ریزی سقف ها

11کرسی چینی

12ایزولاسیون

13دیوارچینی

14خاک گچ

15اجرای تاسیسات مکانیکی

16اجرای تاسیسات برقی

17کف سازی

18ایزولاسیون سرویس ها

19نازک کاری

20تکمیل نما