توضیحات کامل :

گزارش کارآموزی رشته حسابداری در سازمان جهاد کشاورزی

گزارش کارآموزی رشته حسابداری در سازمان جهاد کشاورزی

 موضوع: آشنایی با فعالیت های  امور مالی سازمان جهاد کشاورزی

فهرست :

فصل اول :آشنایی با مکان کار آموزی

-         تاریخچه

-         اهداف و وظایف

-         شکل گیری و پیدایش روابط عمومی در جهاد کشاورزی

-         اهداف و وظایف دفتر آمار و اطلاعات جهاد کشاورزی

 

فصل دوم : آشنایی با واحد کارآموزی (امور مالی )

-         تشکیل واحد امور مالی از چند قسمت

-         سیستم کاری امور مالی

-         نحوه اجرای مناقصه

-         حسابداری مدارک امور مالی

-         حسابهای اموال

-         نمونه فرم ها

فصل سوم :

گزارش کارهای انجام شده در دوره کارآموزی

-         مثال عملیاتی در مورد جهاد کشاورزی

-         پیشنهاد و انتقاد ها